นักลงทุนสัมพันธ์

Thoughtfully curated hospitality investments

จัดพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยผู้นำในธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและค่านิยมที่สอดคล้องกับตัวคุณ เสริมความมั่นใจด้วยสินทรัพย์ดำเนินงานระดับโลก บรรษัทภิบาลที่เป็นเลิศ และการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส

ตัวเลขที่สำคัญ

436.85 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
ไตรมาส 1 ปี 2565

14,765.05 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
ณ 31 มีนาคม 2565

3,784.18 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ณ 31 มีนาคม 2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางพรพิมล แจ่มเวหา
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
pornpimolj@boundandbeyond.co.th

โทร: 02-695-9317